میکرو کنترلر ARM

MCU100 ارتباط AVR با RS232 و برنامه کنترلی با ویژوال بیسیک
یک پروژه کاربردی از ارتباط میکروکنترلر AVR با کامپیوتر از طریق پورت RS232و تهیه یک برنامه کنترلی با استفاده از ویژوال بیسیک.
میکروکنترلر ها را با استفاده از پورت سریال می توان به کامپیوتر متصل کرد و راه اندازی آن ها نیز خیلی راحت است. فقط چون پروتکل میکروکنترلر ها با TTL است و پروتکل ارتباطی پورت سریال کامپیوتر RS232 می باشد برای تبدیل این دو به یکدیگر نیاز به یک مبدل داریم. در این پروژه از تراشه MAX232 استفاده شده است.
شماتیک این پروژه از قرار زیر است:
Schematic1 ارتباط AVR با RS232 و برنامه کنترلی با ویژوال بیسیک
در این پروژه از میکروکنترلر AT90S2313 استفاده شده است، می توان با کمی تغییر در این پروژه آن را برای تمام میکروکنترلر های AVR استفاده کرد.
 برنامه این پروژه به زبان اسمبلی و با کامپایلر AVR Studio انجام شده است.
برای کنترل پروژه، یک برنامه با Visual Basic 6 نوشته شده است.
نمای گرافیکی این برنامه از قرار زیر است:
Software ارتباط AVR با RS232 و برنامه کنترلی با ویژوال بیسیک
پروژه از طریق پورت COM باید به کامپیوتر متصل شود. شماره پورت COM از قسمت Com Port قابل تنظیم است.
وضعیت فشرده شدن چهار کلید روی پروزه در قسمت Switches on interface از برنامه آشکار می شود.
جهت کنترل LED های روی پروژه می توان از کلید های سبز رنگی که در قسمت LEDs on interface قرار دارد استفاده کرد.
توضیحات: برنامه میکروکنترلر و برنامه ویژوال بیسیک قرار داده شده open source می باشند.
images ارتباط AVR با RS232 و برنامه کنترلی با ویژوال بیسیک

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s