ربات

QuadroWalker RoboPardaz ربات QuadroWalker
این ربات به صورت ۴ پا راه می رود. سیستم حرکتی ان تشکیل شده از ۴ عدد سروو موتور می باشد که برای هر پا دو سروو موتور استفاده شده است، یکی برای عقب و جلو کردن پا و دیگری برای بالا و پایین بردن پا
همراه شماتیک مدار و برنامه و hex
images ربات QuadroWalker Image

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s