plc

ول برنامه نويسي PLC s7

اصول برنامه نويسي PLC s7

اشکال مختلف نمایش برنامه
يک برنامه کنترلي مجموعه دستورالعملهاِِ است که به سيستم پي ال سي فرمانهايي جهت کنترل پروسه صادر ميکند. بنابر اين اين برنامه بايد به زبان خاصي و مطابق با قوانین و

PLC S7

اصول برنامه نويسي PLC7:

يک برنامه کنترلي مجموعه دستورالعملهاِِ است که به سيستم پي ال سي فرمانهايي جهت کنترل پروسه صادر ميکند. بنابر اين اين برنامه بايد به زبان خاصي و مطابق با قوانین و دستورات قابل درک برای پي ال سي نوشته شود . برای پی ال سي های سری 300و S7 میباشد.

اشکال مختلف نمایش برنامه

در زبان S7برنامه ها را میتوان به صورتهای زیر نوشت:

1 _نردبانی LAD (ladder

2 _فلوچارتی FB (function block diagram

3_عبارتی STL (statement list

1 _درنمایش نردبانی هر دستور یا خط برنامه بصورت نماد اتصال یا سیم پیچی مدارهای فرمان رله ای نمايش داده ميشود

در نتيجه ساختار برنامه در این روش شبیه به مدارات فرمان رله ای ميباشد.

2 _ در نمايش فلوچارتي برنامه بصورت مجموعه ای مستطیل شکل که به آن بلوک ميگوِِيند نمايش داده ميشود اين طرز نمايش بيشتر در طراحي برنامه استفاده ميشود در اين روش در هر بلوک نوعی برنامه منطقي نمايش داده ميشود .

3 _ در روش STL برنامه بصورت کلمه ای اختصاری نوشته ميشود هر خط شامل دو بخش است دستورالعملoperation و عملوند operand

برنامه نوشته شده درزبانهاي نردباني و فاوچارتي هماره قابل تبديل به عبارتي ميباشد ولي عکس این هميشه صادق نيست

با وجود ظاهر متفاوت در هر سه زبان برنامه نويسي هرسه این زبانها دارای عملوند يکسان ميباشد.

در برنامه نويسي S7 هر يک از حروف زير نشان دهنده يک عملوند مخصوص به خود ميباشد اين خروف عبارتند از :

1_ I وروديها میباشد input

2 _ Q خروجيها ميباشد output

3 _ M حافظه داخلي پي ال سي ميباشد

و ……. لازم به ذکر است که همه اين سه نوع عملوند قابل آدرس دهي بصورت بيتي بايتي کلمه ای و دو دو کلمه ای ميباشد. مثلا

I124.0 به معني پين شماره 0 از بايت شماه 124 ورودی پي ال سی ميباشد

IB124 بمعني ايت شماره 124 از ورودی ميباشد

IW124 بمعنی کلمه ای است که شامل بایت 124 و 125 ازر وردی سخت افزار پي ال سي ميباشد

به دلیل کلي بودن زبان STL اين زبان براي آموزش انتخاب شده است. لذا در ادامه به آموزش این زبان و ويژهگی های آن خواهيم پرداخت. طبیعی است که به دليل شباهت زياد در منطق برنامه نويسي پس از آموزش هر يکي از سه زبان يادگيری زبانهاي ديگر آسان خواهد بود .

سیکل زمان CYCLE _TIME

ريز پردازنده برای اجرای يک برنامه STL از سطر اول برنامه شروع نموده دستورات را به ترتيب اجرا مينمايد تا به دستوراتي که انتهای برنامه را نشان ميدهد برسد . بعد از رسيدن به چنين دستوراتي پردازنده دو باره به سطر اول برگشته و دستورات را اجرا مينمايد و اين سیکل تا فرمان توقف ادامه پيدا ميکند. يکي از تفاوتهای زبان برنامه نويسي S7با زبانهای ديگر مثلا Cدر همين است که در اين زبانها پس از اجرا يک سِکل برنامه برنامه متوقف ميشود مگر آنکه خودمان در برنامه حلقه تعريف کرده باشيم . ولي در زبان برنامه S7 هر برنامه ذاتا در حلقه بي نهايت قرار دارد و تا زمانيکه برنامه بصورت دستي خاتمه نپذيرد ادامه دارد.

به مدت زمانی که پردازنده از یک سطر برنامه شروع کرده و مجددا به همان سطر برمیگردد یک CYCLE_TIME ميگويند. برای PLCهای مختلف حداکثرزماني برای CYCLE_TIME وجود داردکه اگر سيکل برنامه بیشتر از اين زمان باشد و چاره انديشي نشود پي ال سي برنامه را متوقف خواهد کرد.

انواع بلوکهای زبان STL

کل برنامه ای که در يک PLCسری 300 نوشته ميشود در بلوکهای زير تقسيم ميشود:

الف_ OB (Organization block

اينگونه بلوکها در واقع سازماندهی کل سيستم را بعهده دارند و از داخل اين بلوکها است مه ساير برنامه ها بلوکها ميشوند .همچنيین فضای حافظه از ين قسمت مديريت ميشود و رابط بين برنامه کاربردی سيستم عامل است . اين بلوکها بسته به نوع PLC تعداد متفاوتي دارد مثلا در PLC314-IFM تعداد 122 عدد OB وجود دارد هر کدام از اين OB ها وظيفه مخصوص بخود را دارند مثلا OB85 مخصوص برنامه نويسي برای خطای برنامه پشتيباني است . وقتي باطری پشتيبان PLCدچار مشکل ميشود به اين OB مراجعه ميکند و کارهای را که بايد انجام دهد انجام ميدهد .

همچنين OB1 مخصوص برنامه نويسي است یعنی برنامه نويس برنامه خود را داخل اين OB مينويسد OB1 کمترين اولويت را بين ساير OB ها دارد . و موقع Start up بعد از اجرای همه OB ها نوبت به OB1ميرسد .

موضوعات مرتبط: اصول برنامه نويسيImage

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s