لوژي مبدل هاي ديجيتال

     مبدل هاي داراي سيستم نيروي ديجيتال از تکنولوژي مشابهي که در مورد رله هاي رقمي و ديجيتال که در فصل هفتم توضيح داده شده استفاده مي کنند. سيگنال هاي آنالوگ حاصل شده از CT’s و VT’s براي جلوگيري از بدنمايي فيلتر مي شوند ( با استفاده از مبدل A/P به ديجيتال تبديل مي شوند(  و سپس پردازش سيگنال براي بدست آوردن اطلاعات مورد نياز انجام مي گيرد. اطلاعات پايه در فصل هفتم ارائه گرديده است. نرخ نمونه برداري 64  (نمونه/چرخه) يا بيشتر ممکن است مورد استفاده قرار گيرد و کلاس دقت آن به طور معمول 0.5 مي باشد.

خروجي ها ممکن است هم ديجيتال و هم آنالوگ باشند . خروجي هاي آنالوگ به وسيله ي عوامل تاثير گزار روي دقت آنچنانکه در بالا توضيح داده شد تحت  تاثير قرار مي گيرند. خروجي هاي ديجيتال نوعا در شکل يک پيوند مخابراتي با انواع موجود RS232 و RS458 هستند زمان واکنش بسته به نرخي که مقادير به پيوند مخابراتي انتقال داده مي شوند و تاخبر در پردازش داده ها درد انتهاي دريافت کننده ممکن است در مقايسه با مبدل هاي آنالوگ قابل تحمل تر باشند .

    در حقيقت همه ي مقادير تاثيري که يک مبدل آنالوگ سنتي را تحت تاثبر قرار مي دهند در مبدل هاي ديجيتالي نيز در برخي اشکال مشاهده مي شوند ولب خطاهاي ايحاد شده شايد خيلي کمتر از نوع مشابه در مبدل هاي آنالوگ بوده و نيز در يک چرخه ي زماني طولاني بسيار پابدار تر مي باشد.

مزيت استفاده از تکنولوژي رقمي در مبدل ها به صورت زير مي باشد:

1- پايداري طولاني مدت بهبود شده

2- اندازه گيري r.m.s با دقت خيلي بيشتر

3- امکان ارتباطي بهبود يافته

4- قابليت برنامه ريزي مقياس گزاري

5- محدوده ي تغييرات گسترده تر از توابع

6- کاهش يافتن اندازه ي دستگاه

پايداري طولاني مدت بهبود يافته هزينه ها را به وسيله ي توسعه دادن اينتروال هاي بين کاليبراسيون مجرد کاهش مي دهد . اندازه گيري r.m.s با دقت خيلي بالا به استفاده کننده امکان استفاده از داده ها را با دقت بهتري روي منابعي با ميزان هارمونيک مشخص فراهم مي کند . امکانات ارتباتي بهبود يافته اجازه مي دهد که مبدل هاي زيادي پيوند ارتباتي مشابهي را به مشارکت گزارده و هر مبدل اندازه گيري هاي متعددي را فراهم آورد. اين مسئله منجر به صرفه جوبب در اتصالات سيمي و تعداد مبدل هاي مورد استفاده مي گردد . مقياس گذاري قابل برنامه ريزي موضعي يا ريموت يک مبدل اجازه مي دهد که مبدل را در محل مورد نظر مقياس بندي کرد. مقياس گذاري مي تواند براي انعکاس تغييرات در شبکه تغيير کرده يا در هر جاي ديگر مورد استفاده ي مجدد قرار گيرد . تغييرات مي تواند از راه پيوند ارتباطي دانلود شود بنابر اين نياز بازديد محل را از بين مي برد.

    همچنين اين عمل ريسک مقياس گزاري غلط را بوسيله ي استفاده کننده و باز گرداند مبدل به سازنده براي تنظيم کردن آن کاهش مي دهد . کار پرداز ها گستره ي وسيعي از مبدل ها را براي کاربرد ها ي بسيار و ورودي هاي در دسترس مناسب نگه مي دارند . بنابر اين زمان تحويل را کاهش مي دهند . مبدل ها در يک پکيج با گستره ي بسيار وسيعي از توابع موجود مي باشند بنابراين فضاي تجهيزات را روي تابلو برق کاهش مي دهند . توابع موجود شامل هارمونيک تا شماره ي سي و يکم ، انرژي و اطلاعات بار حداکثر مي باشند. مورد اخير براي مذاکره ي تعرفه مفيد مي باشند.

 تکنولوژي مبدل هاي آنالوگ:

     همه ي مبدل هاي آنالوگ داراي مشخصه ي ضروري زير مي باشند:

الف) يک مدار ورودي داراي مقاومت ظاهري Zin   مي باشد.

ب) ايزولاسيون ( عدم وجود ارتباط الکتريکي) بين ورودي و خروجي

ج) يک منبع جريان ايده آل که يک جريان خروجي ايجاد مي کند I1   که يک دقت محسوب شده و تابعي خطي از Qin   يعني مقدار ورودي مي باشد.

د) يک مقاومت ظاهري Z0  موازي که مقاومت ظاهري حقيقي خروجي منبع جريان را نشان مي دهد و کسر کوچکي از خروجي ايده آلI2  منحرف مي کند .

ه) يک جريان خروجي I0   مساوي با  I1 – I 2 )) .

محدوده ي تغييرات معمول براي خروجي 0-10 mA  ، 0-20 mA و 4-20 mA  مي باشد . مبدل هاي صفر جريان دار( براي مثال 4-20 mA ) صفر موقوف (براي مثال 0-10 mA براي  300-500 kv ) و محدوده ي معکوس خطي (  براي مثال 10-0 mA براي 0-15 kv) به طور معمول نياز مند يک منبع تغزيه ي کمکي هستند . انواع دو افتي داراي دو قسمت خطي خطي نسبت به مشخصه ي خروجي آن هستند براي مثال يک خروجي 0-20 mA براي قسمت اول محدوده ي ورودي 0 تا 8kv و خروجي 2-10mA  براي  قسمت دوم محدوده ي ورودي 8 تا 15 kv مي باشد.Image

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s