تيتان

تيتان و دره هاي شمال و جنوب آن

دره هاي موجود در نواح قطب شمال تيتان. (اعتبار تصوير: تيم رادار كاسیني/ESA /آزمايشگاه JPL/ ناسا.)

در نتايج آناليزهاي به دست آمده از الگوهاي ويژه، وجود منشاء كانالهاي رودخانه اي در سطح تيتان، توسط يك تيم بين المللي به رهبري ميرجا لانگانس از مركز هوافضاي آلمان (DLR) ارائه شد. اكنون براي اولين بار تيم DLR تصاوير بي نظيري از ته نشست هاي هيدروكربن هاي مايع نظير اتان و متان و آثار برجاي مانده از فرسايش آنها را انتشار داد.

این اکتشافات از مطالعات دانشمندان بر روي برخي نواحي كوچك سطحی زير اتمسفر ضخیم نيتروژني تيتان( قمر رمزآلود زحل) بدست آمده و متكي بر داده هاي طيفي و راداري و مديون سفينه فضايي كاسيني ناسا می باشد.

 در منظومه شمسي تيتان تنها جرمي است كه به طور مستقيم در سطح خود داراي مواد مايع مي باشد. اتمسفر اين قمر كه به طور استثنايي ضخيم است اين قمر بزرگ [1] را براي دانشمندان به جرمي بسيار جذاب و جالب  براي بررسي هاي سياره اي تبديل كرده است.در اتمسفر تيتان واكنش هاي شيميايي در دماي -179 درجه سلسيوس انجام مي گيرد.

 

تيم DLR نقشه اي با دقت 300 متر در پيكسل از سطح تيتان تهيه نموده است. اين كار با استفاده از VIMS (اسپكترومتر رسام مادون قرمز نور مرئي) كاسينی انجام گرفت.

 

در كمربند استوايي نواحي قاره اي درخشان و تپه هاي شني وسيع قابل تشخيصي وجود دارد. نقاط سياه بر روي نواحي قاره اي جذابيت ويژه اي دارند چرا كه تصور بر اين است آنها همان رسوبات رودخانه اي باشند.

داده هاي راداري صريحاً كانالهاي متصل شده به آنها را نشان مي دهد. اين كانال ها خشك، دره اي شكل و شديداً منشعب و پراكنده هستند.

 

اين تصاوير در مسير شمال غني تر است. يك شبكه متراكم از سيستم رودخانه اي فعال و شاخه دار شبيه آنچه در روي زمين نيز ديده مي شود وجود دارد. در تصاوير راداري اين شبكه به سمت جنوب به شاخه ها و رودهاي فرعي كوچكتر منتهي شده و نهايتاً به چندين درياچه كوچك ختم مي شود. به طور كاملاً مشخصي در قطب جنوب به سختي مي توان كانالي مشاهده كرد.

لانگانس مي گويد: “وجود و مشاهده ساختارهاي رودخانه اي اينچنيني در قطب شمال اعضاي تيم را به يک نتيجه بسيار جالب هدايت نموده است. بايد باران فراوان و سنگيني از هيدروكربن هاي مايع وجود داشته باشد. علاوه بر اين اندازه گيري كانال ها كليدهايي درباره تركيب و سن نسبي نواحي مختلف تيتيان را ارائه خواهد داد.”

 [1] تيتان از نظر اندازه دومين قمر منظومه شمسي است.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s