sobaro

a

کهکشان سوبارو

 

تصاویر فراسرخ خوشه XMMU J2235.3-2557  سوبارو، این کهکشان را در فاصله ای نشان می دهد که به 65 درصد از زمان بیگ بنگ فاصله دارد. البته تحقیقات تازه بر دیدگاه موجود در مورد شکل گیری کهکشان های سنگین در کائنات که گویا اول بصورت کوچک بوجود آمده و بعد با جذب ماده هایی که در نزدیک کهکشان در چرخش بوده بزرگ شده اند، شک ایجاد می کند.

یک تیم از اخترشناسان بین المللی می گوید که  با دقت نگریستن به این کهکشان عظیم که به معنی نگریستن به زمان انفجار بزرگ یا بیگ بنگ است معلوم می شود که از همان پیدایش این کهکشان های عظیم به همین صورت بوده و تا هنوز چنین بزرگ باقی مانده اند.

تیم تحقیقاتی با استفاده از بزرگترین تلسکوپ نوری در جهان، این کهکشان را سوبارو نامیدند (که به زبان جاپانی به معنی خوشه پروین است).

آنها به درخشانترین خوشه ها در مرکز این خوشه کهکشانی نگریستند. کهکشان های سنگین یا پرجرم مرکب از تعداد جداگانه کهکشان های بیضی درخشان اند که سنگینی و درخشندگی آنها به مثابه یک شمع درخشان در کیهان شناسی به کار می رود.

با تحلیل نور منتشر شده از این کهکشان ها، اخترشناسان بصورت موثر آنها را وزن نموده و دریافتند که علیرغم تغذیه از کهکشان های کوچک، کهکشان های سنگین با گذشت 9 میلیارد سال هنوز هم وزن شان بیشتر نشده است. در این کائنات که عمر آن به 13.7 میلیارد سال میرسد، سنگین ترین کهکشان ها با گذشت 9 میلیارد سال بر وزن خود اضافه نکرده اند. با توجه به عمر کائنات پرسیده می شود که چگونه این کهکشان ها در چند میلیارد سال اول پیدایش کائنات این قدر سنگین شده اند.

پیش بینی های فعلی با استفاده از شبیه سازی های کمپیوتری نشان میدهد که این کهکشان ها در آن زمان باید فقط 20 درصد وزن خود را داشته باشند، بنابرین بخاطر رسیدن به چنین وزن بزرگ، رشد این کهکشان ها حتمأ در مقایسه با تصور و نظریه های قبلی باید بسیار سریع باشد.

اما گمان میرود که در همان اوایل شکل گیری کائنات یک کهکشان عظیم دیگر بر سر این کهکشان سقوط نموده اس

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s